Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công

Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công Best Read || [Jonah Lehrer], Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công Best Read || [Jonah Lehrer], Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công, Jonah Lehrer, S ng t o T t ng n th nh c ng Su t chi u d i l ch s lo i ng i ch ng ta lu n tin r ng tr t ng t ng v n l th b hi m m t m n qu sinh h c kh ng th l gi i Do ch ng ta tin v o v s nh ng huy n tho i sai l m v n Ch ng kh ng ch khi n ta l c l i m c n g y tr ng i cho tr t ng t ng Ngo i vi c xem x t c c th nghi m v nghi n c u khoa h c ch ng ta c n xem x t tr t ng t ng trong thSu t Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công Best Read || [Jonah Lehrer] - Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công, S ng t o T t ng n th nh c ng Su t chi u d i l ch s lo i ng i ch ng ta lu n tin r ng tr t ng t ng v n l th b hi m m t m n qu sinh h c kh ng th l gi i Do ch ng ta tin v o v s nh ng huy n tho i sai l m v n Ch ng kh ng ch khi n t

  • Title: Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công
  • Author: Jonah Lehrer
  • ISBN: -
  • Page: 393
  • Format: Paperback

Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công

Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công Best Read || [Jonah Lehrer], Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công Best Read || [Jonah Lehrer], Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công, Jonah Lehrer, S ng t o T t ng n th nh c ng Su t chi u d i l ch s lo i ng i ch ng ta lu n tin r ng tr t ng t ng v n l th b hi m m t m n qu sinh h c kh ng th l gi i Do ch ng ta tin v o v s nh ng huy n tho i sai l m v n Ch ng kh ng ch khi n ta l c l i m c n g y tr ng i cho tr t ng t ng Ngo i vi c xem x t c c th nghi m v nghi n c u khoa h c ch ng ta c n xem x t tr t ng t ng trong thSu t. Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công, Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công Best Read || [Jonah Lehrer] - Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công, S ng t o T t ng n th nh c ng Su t chi u d i l ch s lo i ng i ch ng ta lu n tin r ng tr t ng t ng v n l th b hi m m t m n qu sinh h c kh ng th l gi i Do ch ng ta tin v o v s nh ng huy n tho i sai l m v n Ch ng kh ng ch khi n t

  • Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công Best Read || [Jonah Lehrer]
    393Jonah Lehrer
Sáng tạo - Từ ý tưởng đến thành công